นายเอกศักดิ์ คงตระกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธานเปิดการอบรม “โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและวินัยทางการเงิน ภาคกลาง ครั้ง 2”

นายเอกศักดิ์  คงตระกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธานเปิดการอบรม “โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและวินัยทางการเงิน ภาคกลาง ครั้ง 2” ระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมราชศุภมิตร จังหวัดกาญจนบุรี

FPUyQy7Vmh_1465891314