การจัดสวัสดิการเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา ซึ่งเป็นสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. พ.ศ.2560

สมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ที่ต้องการเข้าร่วมการจัดสวัสดิการเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา ซึ่งเป็นสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. พ.ศ.2560 สามารถยื่นเอกสารเพื่อรับการพิจารณาได้แล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
**กรุณาเตรียมเอกสารให้ครบตามที่แจ้งก่อนจัดส่งเอกสารค่ะ

–สำหรับผู้ที่ประสบปัญหาหนี้สินภาวะวิกฤต–
“วิกฤต” หมายความว่า ภาวะหนี้สินมากเมื่อเทียบกับรายได้ซึ่งดำรงชีวิตอยู่ด้วยความยากลำบากจากภาวะรายรับต่อเดือนต่ำ และหรือภาวะหนีสินล้นพ้นตัว หรืออยู่ระหว่างการถูกฟ้องร้อง ถูกดำเนินคดี ขาดความสามารถในการชำระหนี้จากสาเหตุที่จำเป็น หรือมีทรัพย์สินน้อยกว่าหนี้สิน

แจกสมาชิก_Page_1 แจกสมาชิก_Page_2 แจกสมาชิก_Page_3 แจกสมาชิก_Page_4 แจกสมาชิก_Page_5