การฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา

การฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.) และ ในกรณีคู่สมรส (ช.พ.ส.)
1. เรื่อง การสมัครสมาชิก (ช.พ.ค.) และ (ช.พ.ส)
2. เรื่อง หน้าที่ของสมาชิก (ช.พ.ค.) และ (ช.พ.ส)

1 2 3 4

ใบสมัคร ช.พ.ค. ดาวน์โหลด

ใบสมัคร ช.พ.ส. ดาวน์โหลด