การสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่บุตรหลานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชล)

1.  หนังสือสำนักงาน สกสค.จังหวัดชลบุรี ที่ ศธ 521008/ว 0338  ลงวันที่ 16 มีนาคม 2563

2.  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. กับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชล)

3.  รูปแบบการเรียนทวิภาคีและประโยชน์ที่จะได้รับ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาธุรกิจค้าปลีก ร้านสะดวกซื้อ

4. รูปแบบการเรียนทวิภาคีและประโยชน์ที่จะได้รับ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

5.  ใบสมัครแจ้งความประสงค์รับทุนการศึกษาปัญญาภิวัฒน์ ระดับ ปวช. / ปวส.