การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ด้วยสำนักงาน คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความประสงค์จะให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 แก่ผู้สนใจ  และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กลุ่มวิจัยและพัฒนา หมายเลขโทรศัพท์ 0 2282 4198

PXL8Iims87_1467254988eOPuxG6uwJ_1467255011_Page_1 eOPuxG6uwJ_1467255011_Page_2 eOPuxG6uwJ_1467255011_Page_3 eOPuxG6uwJ_1467255011_Page_4 eOPuxG6uwJ_1467255011_Page_5

Posted Under
ไม่มีหมวดหมู่