ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ

การเปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. กรณีพิเศษ เนื่องในโอกาสครบรอบ 68 ปี การฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา เปิดรับสมัคร 16 เม.ย.2563 -15 ม.ค.2564 new
ประกาศคณะกรรมการ ช.พ.ค. และ แบบฟอร์มการสมัครสมาชิก ช.พ.ค. กรณีพิเศษ (อายุ 35 – 60 ปี นับถึง 31 ธ.ค.2563)
ประกาศคณะกรรมการ ช.พ.ส. และ แบบฟอร์มการสมัครสมาชิก ช.พ.ส. กรณีพิเศษ (อายุ 35 – 60 ปี นับถึง 31 ธ.ค.2563)

แบบฟอร์มงาน ช.พ.ค.
ฌค.1 แบบใบสมัครสมาชิก ช.พ.ค. (อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์)
ฌค.2 แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค.
ฌค.5 แบบคำขอกลับเข้าเป็นสมาชิก ช.พ.ค.
ฌค.6 หนังสือขอลาออกจากสมาชิก ช.พ.ค. (สมาชิก ช.พ.ค. ขอลาออก ต้องไม่เป็นผู้กู้เงิน ช.พ.ค. หรือ ปิดบัญชีเงินกู้ ช.พ.ค. แล้ว โดยแนบสำเนาใบปิดบัญชีเงินกู้)
ฌค.8 แบบหนังสือรับรองการเป็นผู้จัดการศพ ช.พ.ค.
แบบฟอร์มขอรับเงินสมทบกองทุนส่งเสริมความมั่นคงฯ ช.พ.ค. (ปิดบัญชีเงินกู้ ช.พ.ค.)

แบบฟอร์มงาน ช.พ.ส.
ฌส.1 แบบใบสมัครสมาชิก ช.พ.ส. (อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์)

ฌส.4 แบบคำขอกลับเข้าเป็นสมาชิก ช.พ.ส.

ฌส.5-6 แบบคำขอดำรงสมาชิกภาพ ช.พ.ส. กรณีหย่า และ แบบระบุผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ส. กรณีหย่า

ฌส.7 หนังสือขอเปลี่ยนแปลงผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ส. กรณีหย่า

ฌส.10 หนังสือขอลาออกจากสมาชิก ช.พ.ส.

ฌส.11 หนังสือของดส่งเงินสงเคราะห์รายศพ ช.พ.ส. เนื่องจากจดทะเบียนหย่า

ฌส.12 แบบหนังสือรับรองการเป็นผู้จัดการศพ ช.พ.ส.

ฌส.12 แบบหนังสือรับรองการเป็นผู้จัดการศพ ช.พ.ส. (กรณีดำรง)

ฌส.27 หนังสือขอเปลี่ยนแปลงการชำระเงินสงเคราะห์รายศพกรณีคู่สมรสถึงแก่ความตาย (ให้สมาชิก ช.พ.ส. ที่คู่สมรสถึงแก่ความตายไปก่อน แจ้งสำนักงาน สกสค.จังหวัด เพื่อรักษาสมาชิกภาพได้ ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่คู่สมรสของสมาชิก ช.พ.ส.นั้น ถึงแก่ความตาย)

ฌส.28 หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ส. กรณีคู่สมรสถึงแก่ความตาย (สมาชิก ช.พ.ส. ที่คู่สมรสถึงแก่ความตายไปก่อน ระบุตัวผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัวซึ่งเป็นครอบครัวของสมาชิกทุกลำดับตามข้อ 8 แห่งระเบียบ ช.พ.ส. เป็นผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว โดยสมาชิกต้องยื่นต่อหน้าเจ้าหน้าที่ สกสค.ด้วยตนเอง)

แบบฟอร์มขอรับเงินสมทบกองทุนส่งเสริมความมั่นคงฯ ช.พ.ส. (ปิดบัญชีเงินกู้ ช.พ.ส.)

แบบฟอร์มอื่น ๆ
แบบเปลี่ยนแปลงสถานที่ทำงาน/ถิ่นที่อยู่ของสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส.
หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากธนาคาร