ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ

แบบฟอร์มงาน ช.พ.ค.
ฌค.1 แบบใบสมัครสมาชิก ช.พ.ค. (อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์)
ฌค.2 แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค.
ฌค.5 แบบคำขอกลับเข้าเป็นสมาชิก ช.พ.ค.
ฌค.6 หนังสือขอลาออกจากสมาชิก ช.พ.ค.
ฌค.8 แบบหนังสือรับรองการเป็นผู้จัดการศพ ช.พ.ค.
แบบฟอร์มขอรับเงินสมทบกองทุนส่งเสริมความมั่นคงฯ ช.พ.ค. (ปิดบัญชีเงินกู้ ช.พ.ค.)

แบบฟอร์มงาน ช.พ.ส.
ฌส.1 แบบใบสมัครสมาชิก ช.พ.ส. (อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์)
ฌส.4 แบบคำขอกลับเข้าเป็นสมาชิก ช.พ.ส.
ฌส.5-6 แบบคำขอดำรงสมาชิกภาพ ช.พ.ส. กรณีหย่า และ แบบระบุผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ส. กรณีหย่า
ฌส.7 หนังสือขอเปลี่ยนแปลงผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ส. กรณีหย่า
ฌส.8 หนังสือขอเปลี่ยนแปลงผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ส. กรณีสืบแทน
ฌส.9 หนังสือขอเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของสมาชิก ช.พ.ส. (ขอดำรงสมาชิกภาพ ช.พ.ส. กรณีคู่สมรสถึงแก่กรรม)
ฌส.10 หนังสือขอลาออกจากสมาชิก ช.พ.ส.
ฌส.11 หนังสือของดส่งเงินสงเคราะห์รายศพ ช.พ.ส. เนื่องจากจดทะเบียนหย่า
ฌส.12 แบบหนังสือรับรองการเป็นผู้จัดการศพ ช.พ.ส.
ฌส.12 แบบหนังสือรับรองการเป็นผู้จัดการศพ ช.พ.ส. (กรณีดำรง)
แบบฟอร์มขอรับเงินสมทบกองทุนส่งเสริมความมั่นคงฯ ช.พ.ส. (ปิดบัญชีเงินกู้ ช.พ.ส.)

แบบฟอร์มอื่น ๆ
แบบเปลี่ยนแปลงสถานที่ทำงาน/ถิ่นที่อยู่ของสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส.
หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากธนาคาร