ประชาสัมพันธ์โครงการ “พัฒนาคุณภาพชีวิตครู สู่วิถีพอเพียง” (เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินภาวะวิกฤติ)

ขอเชิญชวนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบปัญหาหนี้สินภาวะวิกฤติลงทะเบียนโครงการ”พัฒนาคุณภาพชีวิตครู สู่วิถีพอเพียง”  ได้ที่ www.smartotep.net  หรือ กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มนี้ให้ครบถ้วน และส่งมายังสำนักงาน สกสค.จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

แบบฟอร์มลงทะเบียน_Page_1แบบฟอร์มลงทะเบียน_Page_2แบบฟอร์มลงทะเบียน_Page_3