สำนักงาน สกสค.จังหวัดชลบุรี ได้บริการน้ำดื่มในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ Bile For Mom 205 “ปั่นเพื่อแม่” ณ ศาลากลางจังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2558

ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดชลบุรี และเจ้าหน้าที่  เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ Bile For Mom 205 “ปั่นเพื่อแม่” ณ ศาลากลางจังหวัดชลบุรี  เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2558

ได้บริการน้ำดื่มให้กับประชาชนที่มาร่วมกิจกรรม จำนวน 1,368 ขวด และร่วมปั่นจักร

3 4 2