เปลี่ยนผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดชลบุรี

ด้วย นายพิชัย  เกียรติกุล ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดชลบุรี ได้หมดวาระการดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ                 สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. จึงได้ดำเนินการสรรหาคัดเลือกผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดชลบุรีคนใหม่                ซึ่งได้แก่ นายจำนงค์  ยอดขำ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดชลบุรี แทน นายพิชัย  เกียรติกุล

S__7291204