แบบกรอกข้อมูลของสมาชิก ช.พ.ค./ช.พ.ส.

ด้วยสำนักงาน สกสค.จังหวัดชลบุรี จะดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน สามารถติดต่อได้โดยเร็วและเพื่อเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่าน สำนักงาน สกสค.จังหวัดชลบุรี จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านดำเนินการกรอกข้อมูลตามแบบ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความร่วมมือด้วยดี
กรอกข้อมูลเสร็จแล้วโปรดส่งคืนสำนักงาน สกสค.จังหวัดชลบุรี ดังนี้
1. รวบรวมส่งตามต้นสังกัด หรือ
2. รวบรวมส่งที่ชมรมท่านเป็นสมาชิกอยู่ หรือ
3. โทรสาร (Fax) 0 3839 8393 หรือ
4. ส่งทางไปรษณีย์ สำนักงาน สกสค.จังหวัดชลบุรี 119/7 หมู่ที่ 1 ถ.มิตรสัมพันธ์ ต.อ่างศิลา อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 หรือ
5. ส่งทางข้อความเพจ Facebook ช.พ.ค.-ช.พ.ส.จังหวัดชลบุรี หรือ
6. ส่งโดยตรงที่สำนักงาน สกสค.จังหวัดชลบุรี
หากมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ หรือเบอร์โทรศัพท์ โปรดแจ้งตามช่องทางที่ระบุข้างต้นด้วยหรือ โทร.0 3839 8392,0 3839 8393
จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

16487197_975345802567337_4838127483143517126_o