โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสร้างวินัยทางการเงิน ของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

                               ด้วยสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ได้ดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสร้างวินัยทางการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยกำหนดแนวทางการดำเนินโครงการฯ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ตามหลักการดำเนินชีวิตแบบวิถีใหม่ (New Normal) เป็นการปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉมพัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยกำหนดการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสร้างวินัยทางการเงิน หลักสูตร “สร้างวินัยทางการเงิน สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อสร้างหลักคิดในการดำรงตน ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ ด้วยวิธีการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์โดยระบบการเรียนรู้ออนไลน์ เป็นการอำนวยความสะดวก พัฒนาการสื่อสารข้อมูลให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับผู้เข้ารับการอบรมของโครงการฯ
                               ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมได้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ต้องมีอายุไม่เกิน 40 ปี หรือปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่เกิน 15 ปี หากสนใจเข้ารับการอบรม  กรุณาติดต่อสำนักงาน สกสค.จังหวัดชลบุรี โทร 038-398392 และ 038-398393 ภายในวันที่ 23 มีนาคม 2564
151992638_249736343308380_79555153102621364_n
154452961_2376937505785840_1107387322772224827_n